सूचना / प्रेस बिज्ञप्ति

S.NoTitle
1 सीप विकास तालीम सञ्चालनको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
2 बस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
3 ट्रस, तालिम हल पार्टिसन तथा अस्थायी शौचालय निर्माणको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी विस्तृत सूचना
4 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
5 आर्थिक तथा प्राविधक प्रस्ताव माग गरिएको सम्वन्धी सूचना
6 सूचिकृत गरिएको सूचना
7 तालिम सामग्री तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक मालसामानको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी विस्तृत सूचना
8 प्रस्ताव स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सूचना
9 TNA र TES को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्वन्धी सूचना
10 आशयपत्र खोल्ने सम्वन्धी सूचना