बोलपत्र / खरिदको सूचना

मिति
Date
विषय
कैफियत
पुरा पढ्नुहोस
२०७६ फाल्गुण १६
February 28, 2020
चार पांग्रे सवारी साधनको वोलपत्र स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सूचना
चार पांग्रे सवारी साधनको वोलपत्र स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सूचना
२०७६ माघ १२ आइतबार
January 26, 2020
४ पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
४ पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
२o७६ पौष ६
December 22, 2019
प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्वन्धी सूचना
प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्वन्धी सूचना
२o७६ मङ्सिर २५
December 11, 2019
दोश्रो चरणको तालिमको लागि EOI आव्ह्वान
यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिनको ५ ०० वजे भित्र यस प्रतिष्ठानको कार्यालयमा तोकिएको रीतपूर्वकको आशयपत्र दर्ता गर्न सकिने छ वा विद्युतीय वोलपत्र (e-GP) मा समेत आशयपत्र पेश गर्न सकिनेछ र सो दिन विदा परेमा सोको लगतै कार्यालय खुलेको दिन १२ ०० वजे भित्र आशयपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ
December 10, 2019
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सूचना ।
२o७६ मङ्सिर १८
December 4, 2019
Invitation for Bids
The bids will be opened at 14:00 hours (2 pm) on 3rd January, 2020
November 18, 2019
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
October 3, 2019
मालसामान खरिद सम्वन्धी वोलपको सूचना
August 29, 2019
खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचीकृत हुने सूचना
August 19, 2019
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
August 19, 2019
आशयपत्र फाराममा मुद्रण त्रुटी सच्याइएको सूचना
June 20, 2019
क्याटरिङ्ग सेवाको लागि सिलबन्दी वोलपत्र पेश गर्ने सूचना
February 11, 2019
तालिम सामग्री खरिद दरभाउपत्र स्वीकृत सम्वन्धी सूचना
January 21, 2019
तालीम सामग्री तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक मालसामानको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी विस्तृत सूचना
June 21, 2018
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
June 21, 2018
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
May 16, 2018
क्याटरिङ्ग सेवाको लागि सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सूचना
April 3, 2018
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
March 23, 2018
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्वन्धी सूचना
November 23, 2017
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना