दोश्रो चरणको तालिमको लागि EOI आव्ह्वान

नेपाल सरकार
श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान
भैंसेपाटी¸ललितपुर

सीप विकास तालिमको आशयपत्र माग सम्वन्धी सूचना

आशयपत्र सूचना नं २।०७६।७७ (प्रथम पटक प्रकाशित मिति स् २०७६।८।२५ )

यस प्रतिष्ठानले आ।व। २०७६र०७७ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न विषयको सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नु पर्ने भएको हुंदा इच्छुक तालिम प्रदायकहरुबाट सार्वजनिक खरिद ऐन¸२०६३ को दफा ३० बमोजिम आशयपत्र माग गरिएको छ । यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिनको ५ ०० वजे भित्र यस प्रतिष्ठानको कार्यालयमा तोकिएको रीतपूर्वकको आशयपत्र दर्ता गर्न सकिने छ वा विद्युतीय वोलपत्र (e-GP) मा समेत आशयपत्र पेश गर्न सकिनेछ र सो दिन विदा परेमा सोको लगतै कार्यालय खुलेको दिन १२ ०० वजे भित्र आशयपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ । आशयपत्रको विस्तृत सूचना यस प्रतिष्ठानको वेव ठेगाना www.training.gov.np बाट हेर्न सकिनेछ । आशयपत्रको फाराम प्रतिष्ठानको वेव ठेगानाबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ र आशयपत्र दर्ता गर्दा दस्तुर रु।३०००।– यस प्रतिष्ठानमा बुझाएको रसिद समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

 

 

दोश्रो चरणको तालिमको लागि EOI आव्ह्वान
दोश्रो चरणको तालिमको लागि EOI आव्ह्वान