पुराना मालसामानहरुको पुन : लिलाम बढाबढ सम्वन्धी सूचना