सूचना / प्रेस बिज्ञप्ति

मिति
Date
विषय
कैफियत
पुरा पढ्नुहोस
December 16, 2019
परामर्श सेवाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना
November 12, 2019
प्रस्ताव (RFP) पेश गर्नु पूर्व वैठकको निर्णय सम्वन्धमा
May 16, 2019
लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना
February 12, 2018
बस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
October 16, 2017
सूचिकृत गरिएको सूचना
July 19, 2017
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना
March 20, 2017
प्रस्ताव स्वीकृती सम्वन्धी आशयको सूचना
March 7, 2017
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना
March 3, 2017
विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना
March 3, 2017
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम अावश्यकता पहिचान (TNA) र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रभावकारिता अध्ययन (TES) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्वन्धी सूचना
March 1, 2017
आशयपत्र खोलिने सम्बन्धी सूचना (UN Women Project)
February 28, 2017
वस्तुगत सहायता सम्बन्धी सूचना ०७३।७४
February 19, 2017
विषेश सीप विकास तालिमको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना
February 12, 2017
बोलपत्रको म्याद सम्बन्धमा
February 10, 2017
मिति २०७३।१०।२६ मा माग गरिएको आशयपत्रमा सुधार गरिएको सूचना
February 8, 2017
आशयपत्र माग गरिएको सूचना (Vocational & Entrepreneurship)
February 2, 2017
TNA & TES का लागि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
January 22, 2017
Call for Consultant – Entrepreneruship Development Training Manual
January 15, 2017
मसलन्द तथा अन्य मालसामान आपूर्तीका लागि सिलवन्दी बोलपत्र माग सम्बन्धी विस्तृत सूचना
January 12, 2017
भैंसेपाटी केन्द्रमा नियमित तथा अपग्रेडिङ्ग तालिमका लागि छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली