प्रस्ताव (RFP) पेश गर्नु पूर्व वैठकको निर्णय सम्वन्धमा

प्रस्ताव (RFP) पेश गर्नु पूर्व वैठकको निर्णय सम्वन्धमा