परामर्श सेवाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना

नेपाल सरकार

श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

भैंसेपाटी¸ललितपुर

परामर्श सेवाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना

 यस प्रतिष्ठानमा आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन हुने तालिम सम्वन्धी पाठ्यक्रम मस्यौदा¸ तालिम आवश्यकता पहिचान एवं सम्भाव्यता अध्ययन¸ तालिम सम्वन्धी अनुगमन मूल्यांकन¸ सीपमूलक तालिम पूर्वाधार विकास सम्वन्धी कार्यको लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्नको लागि तालिम सम्वन्धी कार्यमा संस्थाको हकमा ७ वर्ष र व्यक्तिगत परामर्शदाताको हकमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति/सस्थाले आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सूची दर्ता गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै सूची दर्ता तत्पश्चातको अवधिमा समेत गर्न सकिनेछ । थप जानकारीका लागि प्रतिष्ठानमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ  ।