पाठ्यक्रम

 

 

अटोमोबाइल मर्मत

इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत

कटाई सिलाई एडभान्स

कटाई सिलाई

कम्प्युटर

केयर गिभर

जनरल मेकानिकल

टायल एण्ड मार्बल फिक्सिङ

डकर्मी

१०

ढाका बुनाई

११

पम्पसेट मेकानिक्स

१२

प्लम्बिङ

१३

बेतबाँस

१४

बेल्डिङ

१५

मोटरसाइकल मर्मत

१६

मोबाइल फोन रिपेयरिङ

१७

विद्मुत जडान एडभान्स

१८

विद्मुत जडान

१९

व्युटिसियन एडभान्स

२०

व्युटिसियन

२१

सटरिङ कार्पेन्ट्री

२२

सिकर्मी

२३

सेल्स पर्सन

२४
सरसफाइकर्मी (Cleaner)
२५
Natural Fiber based Handicraft Maker
२६
Accounting Application Opearator
२७
Receptionist Cum Telephone Operator
२८
Basic Security Guard